Przesuwa na górę strony

Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

widok na salę obrad Rady Miejskiej w Świeciu

14 kwietnia 2022 r. (czwartek) godz. 10.00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za miniony rok działalności.
 6. Informacja prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych po przeprowadzonych zebraniach sprawozdawczych.
 7. Informacja na temat działalności świetlic profilaktyczno – wychowawczych „Gniazdo”
  w 2021 roku.
 8. Wolne wnioski, wnioski komisji i sprawy bieżące.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2022-2027,
  • b) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2022,
  • c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego,
  • d) przystąpienia Gminy Świecie do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
  • e) określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Świecie, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia.
 10. Zakończenie.

Autor: red. admin