Przesuwa na górę strony
poniedziałek, 04 stycznia 2021

Udział społeczeństwa w opracowywaniu Programu Ochrony Środowiska

desertt

OGŁOSZENIE

 Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 t.j. ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 t.j. ze zm.) Burmistrz Świecia informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentu pn.:

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świecie na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029.

Zainteresowani mieszkańcy naszej Gminy mogą zapoznać się z powyższymi dokumentami. Są one dostępne na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Świeciu www.bip.swiecie.eu w zakładce obwieszczenia.

Uwagi i wnioski, które zostaną przeanalizowane w ramach opracowania projektu dokumentu można składać w terminie do 26 stycznia 2021 r. (21 dni od ogłoszenia do publicznej informacji) elektronicznie na adres e-mail: sliwinska@swiecie.eu, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, pisemnie na adres: Urząd Miejski w Świeciu, ul. Wojska Polskiego, 86-100 Świecie. Uwagi i wnioski złożone                   po upływie wskazanego terminu  pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Świecia.