Przesuwa na górę strony

”Ciepłe mieszkanie” – wstępna deklaracja

Urząd Miejski w Świeciu informuje, iż ruszył nabór dla gmin do programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Cel Programu:
Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w tym budynkach, w których powstała wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych na terenie Gminy Świecie. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na przedsięwzięcia u beneficjentów końcowych dot. wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Aby Gmina Świecie uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, koniecznym jest zbadanie potrzeb mieszkańców. Przygotowaliśmy wstępną deklarację wyrażającą chęć skorzystania z dofinansowania w ramach programu.

Wypełnienie deklaracji nie jest zobowiązaniem do udziału w programie, a jej złożenie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania
czy też z przyznaniem dofinansowania.

Dla kogo?

1. Dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z:

– prawa własności
– lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo
– najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy.

 • Podstawowy poziom dofinansowania przysługuje osobom, których roczny dochód
  nie przekracza 135 tys. zł. (brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta końcowego, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego)
 • Podwyższony poziom skierowany jest do osób, których miesięczny dochód
  na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
 • Najwyższy poziom dofinansowania jest przeznaczony dla osób, których miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego to maksymalnie 1090 zł
  w gospodarstwie wieloosobowym albo 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
  Do starania się o najwyższy poziom mają prawo także osoby mające prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

2. Dla wspólnot mieszkaniowych obejmujących od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Jaka jest wysokość dotacji którą można uzyskać?

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

 • podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł,
 • podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł,
 • najwyższym – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 41 000 zł.
 • Dla wspólnot mieszkaniowych – do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 375 000 zł

(350 000 zł przy wymianie nieefektywnego źródła ciepła, 360 000 zł wymiana źródła ciepła z fotowoltaiką, 375 000 zł wymiana na pompę ciepła z fotowoltaiką, 150 000 zł termomodernizacja bez wymiany źródła ciepła)

Na co?

Przedsięwzięcia dla beneficjenta końcowego: demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

 • zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet/zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego,
 • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane – tylko w przypadku realizacji zadania głównego (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu
  w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz
  do kotła;
 • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal
  od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
 • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Link do Załącznika nr 1 do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”: Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Programu, część 1-3

Link do Załącznika nr 1a (wspólnoty mieszkaniowe) do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”: Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Programu, część 4

Burmistrz Świecia przyjmuje oświadczenia od chętnych właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych oraz najemców lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy na terenie gminy Świecie, a także małych wspólnot mieszkaniowych, w celu oszacowania liczby osób zainteresowanych udziałem w Programie do dnia 20 listopada 2023 r. Nabór właściwych wniosków o dofinansowanie z Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi w przypadku i po otrzymaniu przez Gminę Świecie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu.

Oświadczenia (wstępna deklaracja udziału w programie) należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124,
lub wysłać listem na powyższy adres.

Dodatkowe informacje:

 • Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy
  o dofinansowanie przez Beneficjenta z Gminą Świecie.
 • W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się
  do dofinansowania.
 • We wszystkich trzech poziomach dofinansowania warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świeciu w pokoju nr 5,
  pod nr telefonu (52) 33 32 336 lub pisząc na adres e-mail:
  kwisniewska@swiecie.eu,
 • Więcej informacji oraz na stronie WFOŚiGW w Toruniu

Program Ciepłe Mieszkanie

Autor: red. admin