Przesuwa na górę strony
poniedziałek, 16 października 2023 - Aktualności Przenosi do archiwum kategorii Aktualności

Porządek obrad LIV Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

widok na salę obrad Rady Miejskiej w Świeciu

26 października 2023 r. (czwartek) godz. 12.00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej za miniony rok działalności.
 6. Informacja Burmistrza o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Świecie za rok szkolny 2022/2023.
 7. Wolne wnioski, wnioski komisji i sprawy bieżące.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2023–2028,
  b) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2023,
  c) wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Świecie do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych których dane są przekazywane do rejestru Należności Publicznoprawnych,
  d) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy
  w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
  e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Sulnówku i Sulnowie przy drodze gminnej 031010C i drodze powiatowej 1259C.
 9. Zakończenie.

Autor: red. admin