Przesuwa na górę strony
poniedziałek, 10 maja

Budowa układu dojazdowego do obszaru Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 r. w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje.
Celem projektu było wybudowanie układu dojazdowego do Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie.
Całkowita wartość Projektu: 7 646 787,05 zł.

Wydatki kwalifikowane: 7 646 787,05 zł.

Dofinansowanie: 6 499 768,99 zł.

Umowa zawarta: 31.07.2014 roku

Okres realizacji: 01.06.2013 r. do 31.10.2014 r.

W dniu 26 lutego 2015 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 1 do Umowy nr WP-II-P.433.5.365.2014 zawartej w dniu 31 lipca 2014 r. na realizację ww. zadania zmieniający:

– całkowitą wartość Projektu wynoszącą nie więcej niż 4 663 711,29 zł.
– całkowitą wartość wydatków kwalifikowanych Projektu na kwotę 4 663 711,29 zł.

– dofinansowanie z EFRR w kwocie nie większej niż 3 964 154,59 zł.

– wartość wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 699 556,70 zł.
– zakończenie realizacji Projektu: 31.05.2015 r.

W związku z realizacją projektu w 2015 r. zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:

Wskaźniki planowanych produktów:

  • Liczba inwestycji polegających na uzupełnieniu brakujących elementów uzbrojenia technicznego – szt. – 1.
  • Powierzchnia wspartych terenów inwestycyjnych – ha. – 19,620
  • Liczba udzielonych dotacji inwestycyjnych – szt. – 1.
  • Liczba wspartych terenów inwestycyjnych – szt. – 1.

Wskaźniki planowanych rezultatów:

  • Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu – euro – 4 700 000,00

Wskaźniki nowo utworzonych miejsc pracy:

  • Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) – szt. – 0.

Wskaźnik środowiskowy:

  • Powierzchnia obszarów wyłączona z rolniczego bądź leśnego użytkowania na potrzeby projektu – ha – 0,477.