Przesuwa na górę strony

Gmina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizacje zadań publicznych

logo Organizacji pożytku Publicznego

Otwarty konkurs ofert to określony ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 13) sposób na wybranie organizacji, które otrzymają od władz publicznych dotacje na realizację zadań.

W otwartym konkursie ofert, ogłoszonym zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą brać udział stowarzyszenia, fundacje, organizacje kościelne, spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Informacje o ogłoszonych w gminie Świecie konkursach znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Autor: red. Rafał Grzonkowski