Przesuwa na górę strony

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonanej na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,303 km, w obrębie geodezyjnym Czapelki

W dniu  31.08.2022 r. Gmina Świecie reprezentowana przez Burmistrza Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisała z Województwem Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Geodezji przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa umowę nr UM_RW.7152.1.236.2022 na realizację ww. zadania.

Zadanie finansowane jest ze środków Samorządu Województwa w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Wartość zadania: 171 923,41 zł
Dotacja celowa: 29 088,00 zł