Przesuwa na górę strony

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonanej od podstaw tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej do długości 0,385 km, w obrębie geodezyjnym Topolinek

W dniu  24.05.2023 r. Gmina Świecie reprezentowana przez Burmistrza Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisała z Województwem Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Geodezji przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa umowę nr UM_RW.7152.1.060.2023 na realizację ww. zadania.

Zadanie finansowane jest ze środków Samorządu Województwa w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Wartość zadania: 723 045,32 zł
Dotacja celowa: 303 000,00 zł