Przesuwa na górę strony

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonanej od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej do długości 0.850 km, w obrębie geodezyjnym: Morsk cz. dz. nr 23/30 i dz. nr 19/30

W dniu  25.05.2022 r. Gmina Świecie reprezentowana przez Burmistrza Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisała z Województwem Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Geodezji przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa umowę nr UM_RW.7152.1.156.2022 na realizację ww. zadania.

Zadanie finansowane jest ze środków Samorządu Województwa w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Wartość zadania: 2 852 908,90 zł
Dotacja celowa: 153 000,00 zł