Przesuwa na górę strony

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

W dniu 23.06.2023 r. Gmina Świecie reprezentowana przez Krzysztofa Kułakowskiego – Burmistrza Świecia przy kontrasygnacie Marzenny Rzymek – Skarbnika Gminy zawarła umowę o dofinansowanie w formie dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie na realizację zadania pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia planowano osiągnąć efekt ekologiczny określany jako: Masa odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu: 31,75 [Mg].

Osiągnięty efekt ekologiczny: 13,53 [Mg].

Gmina Świecie otrzymała dofinansowanie w formie dotacji w wysokości: 6 088,50 zł.