Przesuwa na górę strony

Dotacje ekologiczne

Od 17 lipca 2020 r. obowiązują nowe zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Świecie na zadania związane z ochroną środowiska naturalnego.

Nowa zasada, która jest tożsama dla udzielenia każdego rodzaju dotacji to przede wszystkim konieczność zawarcia umowy przedwstępnej z Gminą.

W praktyce oznacza to, że jeżeli chce się skorzystać z dofinansowania gminnego nie można przystąpić do realizacji zadania przed zawarciem umowy przedwstępnej o udzielenie dotacji z Gminą. Powyższy warunek determinuje ewentualne otrzymanie dofinansowania.

Procedura dotacji w 4 krokach:

 1. złóż wniosek przed przystąpieniem do realizacji zadania o udzielenie danej dotacji,
 2. podpisz umowę przedwstępną z Gminą,
 3. zrealizuj inwestycję,
 4. złóż wniosek o rozliczenie dotacji.


Uchwała nr 165/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 czerwca 2020 w sprawie określenia zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Świecie na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodnąprzejdź


Wydział Budownictwa, Architektury, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego

 1. Dotacja na zadania zmniejszające emisję zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego realizowane w budynkach i lokalach mieszkalnych – przejdź
 2. Dotacja na budowę instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynków i lokali mieszkalnych – przejdź
 3. Dotacja na termomodernizację budynków i lokali mieszkalnych – przejdź


Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

 1. Dotacja na demontaż, transport i utylizację wyrobów/odpadów zawierających azbest – przejdź
 2. Dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe – przejdź
 3. Dotacja na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej – przejdź
 4. Dotacja na zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich powstania – przejdź